Klienci Korporacyjni

Wynagrodzenie » Klienci Korporacyjni

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Wysokość ta uzależniona jest m.in. od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy adwokata koniecznego do wykonania zlecenia, a także kosztów związanych z prowadzeniem postępowania. Istotną wskazówkę w tej mierze stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, które ustala stawki minimalne na prowadzenie poszczególnych rodzajów spraw Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń.

1.    System godzinowy.
Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

2.    System ryczałtowy.  
Wynagrodzenie z góry ustalane za daną czynność, sprawę lub etap postępowania. Zazwyczaj kształtuje się ono w następujący sposób – wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w I instancji, wynagrodzenie za sporządzenie apelacji i prowadzenie sprawy w II instancji, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w tzw. postępowaniach nadzwyczajnych (kasacyjne, wznowienie postępowania itp.)

W ramach tego systemu przewidujemy następujące wariant polegającyna  bieżącej obsłudze prawnej. Ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta. Wskazany system pozwala naszym Klientom na optymalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej oraz wiąże się z szeregiem korzyści dla Klienta, gdyż  w szczególności:
•    pozwala na obniżenie cen świadczonych przez Kancelarię usług,
•    zapewnia priorytetowe wykonywanie zleceń,
•    umożliwia pełnienie dyżurów przez prawników Kancelarii w siedzibie Klienta lub innym wskazanym przez niego miejscu,
•    gwarantuje możliwość konsultacji prawnej również poza godzinami pracy Kancelarii,
•    umożliwia otrzymywanie monitów o najważniejszych zmianach w przepisach prawnych szczególnie istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

3.      System success fee.
Wynagrodzenie ustalane w części w sposób określony w systemach ryczałtowym i godzinowym, a w części zależne od ostatecznego wyniku sprawy.

Usługi kancelarii opodatkowane są 23 % stawką podatku VAT.

Newsletter
Dodaj swój email do naszej bazy,
aby raz w miesiącu otrzymywać informacje
o najnowszym orzecznictwie, zmianach
przepisów i wydarzeniach w naszej
Kancelari.

Pobierz
Gubisz się w gąszczu umów, poświadczeń i oświadczeń. Nic nie szkodzi ... oto kilka prostych przykładów pism urzędowych.